Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informuję, że:

1 Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Wojciech Sipa, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Wojciech Sipa Usługi IT, wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii pod adresem ul. Franciszkańska 66/68/30, 91-825 Łódź, NIP 7712865941, REGON 364032854.

2 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, w szczególności, w celu realizacji zamówienia lub zawarcia umowy przez Sprzedawcę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj.  wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

3 Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek zawarcia umowy.

4 Czas przetwarzania danych

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat. 

5 Odbiorcy danych osobowych 

Szczegółowa lista dostawców jest zamieszczona pod adresem: https://misiulanki.pl/index.php/odbiorcy-danych-osobowych/ oraz na bieżąco aktualizowana i dostępna w siedzibie Administratora.

6 Prawa osoby, której dane dotyczą

Na podstawie RODO ma Pan/Pani prawo do: 

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, 
  • żądania sprostowania swoich danych osobowych,
  • żądania usunięcia swoich danych osobowych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • żądania przenoszenia danych osobowych.

Więcej o przysługujących Panu/Pani prawach i możliwościach ich realizacji dowie się Pan/Pani w naszej Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej https://misiulanki.pl/index.php/polityka-prywatnosci-2/

7. Skarga do organu nadzorczego 

Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.